aaafinance.cz

     
Reklama : AAAInzerce - inzerce pro Vás  Úvěry Finance-on-line.cz > Nebankovní střednědobý úvěr
koncová rubrikaÚvěry Finance-on-line.cz @


Nebankovní střednědobý úvěrÚroková míra :

 • úroková sazba se pohybuje v rozmezí 10 až 30 % p.a. (ročně); roční procentní sazba nákladů (RPSN) max. 32 % - konkrétní úroková sazba, včetně případné RPSN bude žadateli sdělena po podání žádosti

Žadatel :

 • fyzická osoba - občan České republiky, též jako podnikatel (OSVČ)
 • pokud žadatel žije v manželství musí být manžel spolužadatelem, vyjma případů, kdy samostatné jednání žadatele umožňuje smluvní zúžení či omezení společného jmění manželů
 • věk žadatele není rozhodující
 • právnická osoba

Prokazování bonity žadatele :

 • prokázáním příjmů; lze i ve variantě bez prokazování příjmů
 • bez prověřování historie žadatele v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
 • přehledem závazků, včetně jejich úplné a průkazné dokumentace, a kontaktů na věřitele jednotlivých závazků
 • potvrzením o bezdlužnosti žadatele vůči FÚ, OSSZ (SP) a ZP – týká se pouze podnikatelů - fyzických i právnických osob

Zajištění úvěru :

 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti; v individuálních případech zajišťovacím převod vlastnického práva k nemovitosti
 • v individuálních případech může být požadováno i další zajištění (životní pojištění, předkupní právo k zajišťované nemovitosti, vinkulace pojištění zajišťované nemovitosti, rozhodčí doložka, ručitel, směnka, notářský nebo exekutorský zápis o přímé vykonatelnosti atd.)

Nemovitosti k zajištění úvěru :

 • nemovitosti určené k bydlení či rekreaci (byty, RD, činžovní domy, chaty a chalupy)
 • nemovitosti určené k podnikání
 • nemovitost může být i nedokončená
 • pozemky
 • na zajišťované nemovitosti může váznout zástavní právo nebo exekuce, bude-li úvěrem vyplacena
 • individuální dohodou lze ručit ideálním spoluvlastnickým podílem, za předpokladu souhlasu všech spoluvlastníků
 • nelze ručit členským podílem v BD (tzv.družstevním bytem)

Doba vyřízení žádosti o úvěr :

 • úvěr bude vyřízen do dvou týdnů
 • lhůta vyřizování úvěru běží od dodání úplné dokumentace žadatelem
 • úvěr je vyřízen, je-li připraven k podpisu smlouvy o úvěru (půjčce) a zajišťovacích smluv či instrumentů

Postup vyřizovaní žádosti o úvěr :

 • shromáždění dokumentace dle uvedeného seznamu: kopie občanského průkazu + dalšího obdobného průkazu, doklad o existujícím bankovním účtu, úplný přehled všech závazků žadatele s uvedením kontaktních údajů jejich věřitelů, včetně průkazného zdokumentování jednotlivých dílčích závazků, LV - list vlastnický z katastru nemovitostí, katastrální mapa a nabývací tituly (jejich výčet je uveden na každém LV v oddílu E) týkající nemovitosti k zajištění - tyto doklady lze zajistit na katastrálních úřadech
 • posouzení hodnoty nemovitosti - žadatel si zajistí tržní odhad od soudního znalce se seznamu vedeného věřitele nebo si věřitel zajistí interní odhad
 • podpis úvěrové a zajišťovací dokumentace s věřitelem
 • zajištění a poskytnutí úvěru

Oblast působnosti :

 • úvěry jsou poskytovány po celém území ČR

Klíčové parametry úvěru

 • úvěr lze poskytnout i právnickým osobám
 • úvěr lze poskytnout i žadateli s negativními informacemi v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
 • žádaný úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 • žádaný úvěr musí být v rozmezí 100.000 až 10,000.-000,- Kč
 • poskytnutí úvěru není na překážku, pokud na nemovitosti vázne jakékoliv zástavní právo nebo exekuce
-->

Popis úvěru :

 • neúčelový hotovostní úvěr poskytovaný nebankovními subjekty až s osmiletou splatností
 • určený i pro klienty s negativními záznamy v registrech, k vyplacení exekucí, zástavních práv a zajišťovacích převodů vlastnických práv
 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti

Výše a splatnost úvěru :

 • úvěr lze poskytnout ve výši od 100.000,- Kč do 5,000.000,- Kč, a to až do výše 50 % z hodnoty nemovité zástavy, když odhad realizuje věřitel bezplatně – např. při hodnotě nemovitosti k zástavě 500.000 Kč lze poskytnou úvěr pouze do 250.000 Kč
 • doba splatnosti úvěru je od 2 měsíců do 8 let
 • úvěr je splatný měsíčními, čtvrtletními nebo pololetními anuitními splátkami (tj. splátkami ve stejné výši) a dohodou lze sjednat možnost ročního odkladu splácení jistiny (splácí se měsíčně jen úrok) t
 • úvěr lze splatit předčasně pod sankcí ve výši 3-5% z výše nesplacené jistiny

Zpoplatnění zpracování žádosti :

 • poskytnutí úvěru věřitelem je zpoplatněno, a poplatek je splatný odečtením z poskytnutého úvěru

Úroková míra :

 • úroková sazba se pohybuje v rozmezí 10 až 30 % p.a. (ročně); konkrétní úrokovou sazbu a roční procentní sazba nákladů (RPSN) lze žadateli sdělit až po podání žádosti o úvěr, neboť je odvislá termínů splátek a dalších okolností, např. chce-li žadatel vyplácet exekuce, zástavní práva atd.

Žadatel :

 • fyzická osoba - občan České republiky, též jako podnikatel (OSVČ) - věk žadatele není rozhodující
 • žije-li žadatel v manželství, musí být jeho manžel/ka spolužadatelem, vyjma případů, kdy samostatné jednání žadatele umožňuje smluvní zúžení či omezení společného jmění manželů
 • právnická osoba

Prokazování bonity žadatele :

 • bez prokazování příjmů
 • bez prověřování historie žadatele v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
 • v případě majitelů zastavovaných nemovitostí, kteří jsou podnikatelů – fyzické či právnické osoby potvrzením o stavu jejich účtu (nikoliv bezdlužnosti) vůči příslušnému finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně

Zajištění úvěru :

 • úvěr musí být zásadně zajištěn zástavním právem k nemovitosti, kdy zástavní právo věřitele z tohoto úvěru musí být vedeno v katastru nemovitostí jako první v pořadí
 • nemovitostí k zajištění může být jakákoliv nemovitost nebo pozemek, určená k bydlení či k rekreaci ( byty, RD, činžovní domy, chaty a chalupy) nebo určená k podnikaní, ve vlastnictví žadatele nebo třetí osoby, v soukromém či firemním vlastnictví, případně i ve spoluvlastnickém vlastnictví, za předpokladu souhlasu všech spoluvlastníků
 • nemovitost k zástavě musí být pojištěna proti živelným událostem
 • na zajišťované nemovitosti může váznout zástavní právo nebo exekuce, pokud budou z poskytnutého úvěru vyplaceny
 • na zajišťované nemovitosti nesmí váznou věcná břemena užívaní (musí být zrušena); věcná břemena chůze, jízdy, vedení energií zpravidla nejsou na závadu
 • nelze ručit ideálním spoluvlastnickým podílem ani členským podílem v BD (tzv.družstevním bytem)

Doba vyřízení žádosti o úvěr :

 • úvěr bude vyřízen do dvou týdnů
 • lhůta vyřizování úvěru běží od dodání úplné dokumentace žadatelem
 • úvěr je vyřízen, je-li připraven k podpisu smlouvy o úvěru (půjčce) a zajišťovacích smluv či instrumentů

Postup vyřizovaní žádosti o úvěr :

 • shromáždění dokumentace dle uvedeného seznamu: kopie listu vlastnického z katastru nemovitostí – LV a katastrální mapy a ověřené kopie všech nabývacích titulů (jejich výčet je uveden na každém LV v oddílu E) týkající nemovitosti k zajištění - tyto doklady lze zajistit na katastrálních úřadech
 • posouzení hodnoty nemovitosti věřitelem - zdarma
 • doplnění dokumentace: FO - kopie občanského průkazu, PO – originál výpisu z obchodního rejstříku, kopie dokladu o existujícím bankovním účtu ( kartička číslem účtu, výpis z účtu nebo smlouva o účtu), kopie pojistné smlouvy o pojištění zastavované nemovitosti, originál potvrzením majitelů zastavovaných nemovitostí o stavu jejich účtu (nikoliv bezdlužnosti) vůči příslušnému finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně
 • podpis úvěrové a zajišťovací dokumentace s věřitelem
 • zajištění a poskytnutí úvěru

Oblast působnosti :

 • úvěry jsou poskytovány po celém území ČR

Klíčové parametry úvěru

 • úvěr lze poskytnout i právnickým osobám
 • úvěr lze poskytnout i žadateli s negativními informacemi v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
 • žádaný úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
 • žádaný úvěr musí být v rozmezí 100.000 až 5,000.-000,- Kč
 • poskytnutí úvěru není na překážku, pokud na nemovitosti vázne jakékoliv zástavní právo nebo exekuce
Splňuje-li představený Nebankovní střednědobý úvěr vaše potřeby financování, a jste-li přesvědčeni, že splňujete všechny jeho podmínky, podejte žádost o úvěr. V žádosti označte vaši volbu u názvu tohoto úvěru. Pokud vám úvěr nevyhovuje a/nebo nesplňujete jeho podmínky, hledejte v nabídce jiný vhodný úvěr.

= Žádost o úvěr=ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ ÚVĚRU :

 • nevyhovuje-li vám uvedený úvěr, zkuste Nebankovní dlouhodobý úvěr
 • nebo Úvěr ručený družstevním bytem
                                                                                                                                                                                                                                  


Reklama : !!!Práce doma!!!
 


Copyright© 2002 - 2019, AAANET.CZ s.r.o., 440 01 LOUNY IČ: 253 86 751 Telefon: + 420 774 685 511 Email: redakce@aaainternet.cz
Všechna práva vyhrazena
   

TOPlist