aaafinance.cz

     
Reklama : !!!Práce doma!!!  Finanční informace > Slovníček finančních pojmů
koncová rubrikaÚvěry Finance-on-line.cz @

Slovníček finančních pojmůAmerická hypotéka

Dlouhodobý, neúčelový (hotovostní) úvěr z vysokým limitem úvěru, zajištěný zástavním právem k nemovitosti určené k bydlení.

Bonita

Schopnost dostát svým závazkům. V případě finančních závazků schopnost dlužníka platit, případně splácet; např. půjčku nebo úvěr.

Byt

Souber místností, případně pouze jediná obytná místnost, které stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky trvalého bydlení a jsou k tomu účelu užívány.

Byt v osobním vlastnictví

bytová jednotka - vymezená část domu vlastněná podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se podílovým vlastnictvím společných částí budovy a zpravidla i pozemku. Výslovně definovaný byt v budově ve vlastnictví konkretního majitele - fyzické, ale i právnické osoby

Bytová - nebytová jednotka

byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona o vlastnictví bytů.

Bytový dům

Dům s více jak třemi byty. Pokud se v domě nachází i nebytové prostory, musí převažovat prostory určené k bydlení.

Dlužník

Osoba, která je zavazána poskytnout peněžité nebo věcné plnění třetí osobě - věřiteli.

Domácnost

Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby.

Družstevní byt

Ve skutečnosti užívání bytu ve vlastnictví bytoveho družstva na základě nájemní smlouvy uzavřené s bytovým družstvem, jehož je nájemce družstevního bytu členem. K členským právům konkretního členského podílu se zpravidla váže nárok na uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu bytu vlastněnému bytovým družstvem a tento podíl a nárok na uzavření nájemní smlouvy je převoditelný na třetí osobu, a to bez souhlasu bytového družstva. Dohoda o převodu členského podílu se družstvu dává pouze na vědomí, nikoliv ke schválení.

Hotovostní úvěr

Jedná se úvěr bez udání účelu (neúčelový úvěr), kdy penize lze čerpat bez bez dalších omezení; může, ale nemusí být zajištěn zástevním právem k nemovitosti.

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr, kdy splatnost tohoto úvěru musí být zajištěna zástavním právem k nemovitosti. Účel financování může být libovolný, zpravidla se jím financuje právě investice do nemovitostí.

Nebytový dům

Dům s nebytovými prostory. Pokud se v domě nachází i byty, musí převažovat nebytové prostory.

Nemovitosti

Jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.

Obvyklá cena

Obvyklou cenou oceňovaný majetek a služby se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, příp. obdobného majetku nebo za poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.

Pohledávka

Nárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka.

Rekreační domek

Novostavba určená pro individuální rekreaci, která převyšuje hodnoty pro rekreační chatu.

Rekreační chalupa

Starší stavební objekt půvedně vybudovaný pro účel bydlení, který byl později vyčleněn z bytového fondu a rekolaudován pro úček individuální rekreace.

Rekreační chata

Stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem nepřevyšujícím 360 m3 a zastavěným prostorem nepřasahujícím 80m2. Může být podsklepená a má nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje procentní podíl z dlužné částky, který je dlužník povinen zaplatit věřiteli za období jednoho roku. Zahrnuje veškeré náklady spojené s vyřízením, čerpáním, správou a splácením úvěru, a to časově rozlišené, takže umožňuje porovnávat výhodnost spotřebitelských úvěrů – nezaměňujte s roční úrokovou mírou!

Roční úroková míra

Výše úroku v procentech za rok, bývá značena p. a. - per anum.

Rodinný dům

Stavba, která svým stavebním uspořádáním určená k rodinnému bydlení, s nejvíce třemi samostatné byty a ne více, jak dvěma nadzemními podlaží a podkroví. Nachází-li se v domě i jiné prostory, neurčené k bydlení, musí být více než polovina podlahové plochy určena k bydlení.

Věřitel

Osoba, která má pohledávku za třetí osobou - dlužníkem

Směnka

Převoditelný cenný papír s úvěrovou a platební funkcí, sepsaný v listinné podobě a obsahující směnečným zákonem stanovené náležitosti, ve kterém se výstavce zavazuje, že zaplatí v určité době určitou častku určité osobě (směnka vlastní) nebo v němž výstavce přikazuje směnečníku, aby v určité době vyplatil určitou častku určité osobě (směnka cizí).

Společné jmění manželů

Tvoří majetek nabytý jedním nebo oběma manžely za dobu trvání manželství, vyjma majetku získaného dědictvím nebo darem a věcí sloužících k osobní potřebě pouze jednoho z manželů, a závazky jednoho nebo obou manželů vzniklé za doby trvání manželství, vyjma závazků tykajícího se majetku ve výhradním vlastnictví pouze jednoho s nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, a které převzal bez souhlasu druhého pouze jeden z nich. Manželé mohou smouvou uzavřenou formou notářského zapisu rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů.

Účelový úvěr

Úvěry jehož poskytnutí je výslovně podmíněné k financování konkrétního účelu. Může být poskytnut přímo dodavateli účelu, případně z finančními prostředky disponuje sice dlužník, ale poskytovatel úvěru dodatečně kontroluje, zda s prostředky byly disponováno v rámci sjednaného účelu.

Zástavní právo

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (úroků, poplatků a pod.) tím, že v případě, kdy pohledávka, včetně příslušenství, nebude řádně a včas splacena, je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení ze zastavené věci (např. prodejem nemovité zástavy). Zástavní právo vzniká zejména na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi zástavním věřitelem (např. tím kdo poskytl úvěr nebo půjčku) a dlužníkem, kdy v takovém případě je nejčastěji předmětem zástavy je nemovitost. V případě nemovité zastavy je zastavní právo účinné vkladem do katastru nemovitostí.

Životní minimum

Výše finančních prostředků nezbytných pro domácnost k dočasnému zajištění základních životních potřeb jejich členů na velmi skromné úrovni. Zahrnuje tedy, jak náklady na zajištění osobních potřeb členů domacnosti(výživa, ošacení, služby, rozvoj vzdělání, výrobky krátkého užití), tak i společné náklady domácnosti (náklady na bydlení a související služby).

                                                                                                                                                                                                                                  


Reklama : !!!Práce doma!!!
 


Copyright© 2002 - 2019, AAANET.CZ s.r.o., 440 01 LOUNY IČ: 253 86 751 Telefon: + 420 774 685 511 Email: redakce@aaainternet.cz
Všechna práva vyhrazena
     

TOPlist